حکم زنی که می خواهد زبان انگلیسی و عربی یاد بگیرد اما شوهرش اجازه نمی دهد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-06
حکم زنی که می خواهد زبان انگلیسی و عربی یاد بگیرد اما شوهرش اجازه نمی دهد شبخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:48            View : 427            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.