اهمیت اخلاص
Please Wait ...
by منبرجهان posted in 2012-06-23
اخلاص امر با اهمیتی است، و ترک آن خطری بس بزرگ است، زیرا الله متعال عمل صالح را قبول نمی کند مگر آنکه از روی اخلاص و برای رضایت الله متعال باشد، و هر کس کاری را انجام دهد که در آن شریکی برای الله متعال قایل شده است، الله متعال آن را نمی پذیرد هر چند که آن عمل با ارزش و بزرگ باشد، و اگر کسی کاری را فقط برای الله متعال انجام دهد الله متعال آن را می پذیرد هر چند که عملی بسیار کوچک باشد.
Duration : 15:2            View : 708            Download : 0        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.