تا دروازه بهشت (23)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-08-18
در ماه رمضان، ماه بهار قرآن به گلستان معانی قرآنی می رویم و میوه های اخلاقی و عبادی آن را می چینیم و سبد کارنامه اعمال خود را چنان پر می سازیم تا جایی برای حنظل تلخ گناه نباشد. داعی ما به این گلستان قرآنی استاد محمد باقر سجودی می باشند. (2012-8-13)
Duration : 29:12            View : 681            Download : 0        Download Download
Category : Manners and Morals
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.