تا دروازه بهشت (6)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-08-12
در ماه رمضان، ماه بهار قرآن به گلستان معانی قرآنی می رویم و میوه های اخلاقی و عبادی آن را می چینیم و سبد کارنامه اعمال خود را چنان پر می سازیم تا جایی برای حنظل تلخ گناه نباشد. داعی ما به این گلستان قرآنی استاد محمد ابراهیم کیانی می باشند. (2012-7-25)
Duration : 01:01:13            View : 741            Download : 0        Download Download
Category : Manners and Morals
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.