دفاع از اهل بیت (7) قسمت دوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-20
مجری سید عقیل هاشمی وکارشناس برنامه استاد عبدالله حیدری موضوعات اساسی این سلسله برنامه زدودن روایات جعلی وخرافی که به اهل بیت منتسب نموده اند
Duration : 01:40:51            View : 1108            Download : 6        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.