دفاع از اهل بیت (5) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-20
مجری سید عقیل هاشمی وکارشناس برنامه استاد عبدالله حیدری موضوعات اساسی این سلسله برنامه زدودن روایات جعلی وخرافی که به اهل بیت منتسب نموده اند
Duration : 01:18:14            View : 1112            Download : 2        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.